โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
โครงการ

พิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยฯ

แก่

สถานการศึกษาทุกระดับทั่วราชอาณาจักร


ด้วยในปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ (เล่ม ๑ - ๒๐) ให้แก่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน ๖๐๐ แห่ง (รวมเป็นหนังสือทั้งหมด ๑๒,๐๐๐ เล่ม) เพิ่มเติมจากเดิมที่พระราชทานแก่โรงเรียนระดับประถมศึกษากว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง มาโดยตลอด เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

อาศิรวาทราชสดุดี
ในโอกาสพิธีมอบหนังสือชุดพระราชทาน

ธ ครองราชย์ครบ ๕๐ ปีเข้านี่แล้ว ราษฎร์ผ่องแผ้วสร่างทุกข์สุขถ้วนหน้า
เยาวชนไทยใจปรีดา น้อมศรัทธาเทอดองค์พระราชัน

ทรงเมตตาพระราชทานสารานุกรมฯให้ เยาวชนได้เรียนรู้สู่โลกฝัน
การศึกษานำความหวังอเนกอนันต์ ศาสตร์นั้นนำใจใฝ่รักดี

สาระรู้คู่คุณธรรมนำไทยรุ่ง ชาติมุ่งสู่อารยาสง่าศรี
เพราะเทคโนฯ ประสานทั่วพื้นปฐพี ศาสตร์เร็วรี่วัฒนาสู่สากล

ในวาระครองสิริราชย์องอาจยิ่ง ขอพระมิ่งเลิศฟ้ามหาชน
พระเกียรติแผ่ไพศาลบันดาลดล ทวยราษฎร์น้อมกมลเทอดพระบารมีชั่วนิรันดร์

ประพันธ์โดย นางพรรณี วัฒนายากร


โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541 โทรสาร 0-2280-6580, 0-2280-6589