โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๔๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ที่ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย