โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ เลขาธิการและกรรมการบริหาร
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เยี่ยมชมโรงเรียนทวัดวิจิตรรรังสรรค์ จังหวัดชัยนาท ได้พบท่าน ผอ. และคุณครูพัชรี แซ่เล้า ผู้มุ่งมันในการส่งเสริมการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในด้านงบประมาณ

โดยคุณครูพัชรี แซ่เล้า ได้รับรางวังรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ครูผู้ใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พัฒนาคุณภาพนักเรียน ระดับดีเด่น โครงการสร้างสรรปัญญา พัฒนาเชียนอ่าน สืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐