โครงการ
ผู้บริหารโครงการ
คณะทำงาน
หลักการเขียนเรื่อง
กิจกรรม
รูปกิจกรรม
๓ กันยายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑-ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ กรรมการและเลขาธิการ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ได้ประชุมเตรียมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาในหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ กับผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ. นนทบุรี

#หนังสือของพ่อ #หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ #คิดถึงบริจาคคิดถึงสารานุกรมไทยฯ #บริจาคหนังสือสารานุกรมไทยฯเพิ่มคนดีคนเก่งให้สังคมไทยอีกหลายร้อยคน #สืบสานงานของพ่อสานต่อสารานุกรมไทยฯ