หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
เล่มที่ ๑
เล่มที่ ๒
เล่มที่ ๓
เล่มที่ ๔
เล่มที่ ๕
เล่มที่ ๖
เล่มที่ ๗
เล่มที่ ๘
เล่มที่ ๙
เล่มที่ ๑๐
เล่มที่ ๑๑
เล่มที่ ๑๒
เล่มที่ ๑๓
เล่มที่ ๑๔
เล่มที่ ๑๕
เล่มที่ ๑๖
เล่มที่ ๑๗
เล่มที่ ๑๘
เล่มที่ ๑๙
เล่มที่ ๒๐
เล่มที่ ๒๑
เล่มที่ ๒๒
เล่มที่ ๒๓
เล่มที่ ๒๔
เล่มที่ ๒๕
เล่มที่ ๒๖
เล่มที่ ๒๗
เล่มที่ ๒๘
เล่มที่ ๒๙
เล่มที่ ๓๐
เล่มที่ ๓๑
เล่มที่ ๓๒
เล่มที่ ๓๓
เล่มที่ ๓๔
เล่มที่ ๓๕
เล่มที่ ๓๖
เล่มที่ ๓๗
เล่มที่ ๓๘
เล่มที่ ๓๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 26
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๒๖
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๕
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ

บช.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant EDP Audit ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

นางสาวสุภิญญา ศรีทองกุล

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
พบ.ม.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางญาณวรรณ สินธุภิญโญ

บช.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Assistant EDP Audit ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ช่วยสอน ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette
Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เรื่องที่ ๓ ชุมชน เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป่าฮื้อ