หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
เล่มที่ ๑
เล่มที่ ๒
เล่มที่ ๓
เล่มที่ ๔
เล่มที่ ๕
เล่มที่ ๖
เล่มที่ ๗
เล่มที่ ๘
เล่มที่ ๙
เล่มที่ ๑๐
เล่มที่ ๑๑
เล่มที่ ๑๒
เล่มที่ ๑๓
เล่มที่ ๑๔
เล่มที่ ๑๕
เล่มที่ ๑๖
เล่มที่ ๑๗
เล่มที่ ๑๘
เล่มที่ ๑๙
เล่มที่ ๒๐
เล่มที่ ๒๑
เล่มที่ ๒๒
เล่มที่ ๒๓
เล่มที่ ๒๔
เล่มที่ ๒๕
เล่มที่ ๒๖
เล่มที่ ๒๗
เล่มที่ ๒๘
เล่มที่ ๒๙
เล่มที่ ๓๐
เล่มที่ ๓๑
เล่มที่ ๓๒
เล่มที่ ๓๓
เล่มที่ ๓๔
เล่มที่ ๓๕
เล่มที่ ๓๖
เล่มที่ ๓๗
เล่มที่ ๓๘
เล่มที่ ๓๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม ๑๔
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑๔
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๓
เรื่องที่ ๑ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร เรื่องที่ ๒ พระราชวังในส่วนภูมิภาค
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี

สถ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; M.Arch, U.of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A.in History, U.of UCLA;
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย ศักดิ์ศรี

สถ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.Arch, U.of Pennsylvania

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ

อ.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A.in History, U.of UCLA;
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ข้าราชการบำนาญ ทบวงมหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทยเรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
นายสุรศักดิ์ เจริญวงศ์

ศ.บ., ศ.ม. (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; M.A.in Ed.,U.of California at Chico;
Ph.D. (Curriculum and Struction), Arizona State U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้อยตรี ชาญชัย มณีดุลย์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสิรินทร์ ช่วงโชติ

วท.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A.in Library Science, Indiana U.

ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์ เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
ร้อยตรี ชาญชัย มณีดุลย์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
M.Ed.,Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร้อยตรี ชาญชัย มณีดุลย์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อำนวยการกองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางกิติยวดี บุญซื่อ

อ.บ.,ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ;
M.Ed.,Wayne State U.

อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
นายณรงค์ศักดิ์ เสนาณรงค์

กส.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;
M.Sc. in Agriculture, West Pakistan Agricultural U.

นักวิชาการเกษตร ๘ (ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวโพดข้าวฟ่าง)
กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางสุมน อมรวิวัฒน์

อ.บ.,ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.S.in Ed.,U. of Wisconsin

ศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

B.Sc. (First Class Hons.) Chemistry, U.of London ; D.Phil. Organic Chemistry, U.of Oxford; Post Doctoral Fellowship, Molecular Biology, U.of California, L.A.

ศาสตราจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางยุพิน พิพิธกุล

ป.ม., อ.บ., ค.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
M.A., Columbia U.;
Grad. Dip. in Ed. Admin., The U.of Alberta

ศาสตราจารย์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์

ภ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาอาหาร) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางโรจนี จะโนภาษ

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), ป
.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
Testamur in Bacteriology & Microbiology

รองศาสตราจารย์ ภาควิชามัธยมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์หญิงนันทพร นิลวิเศษ

พ.บ. มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์;
DTM & P, Hamburg U.;
Dr.med., Goettingen U.

รองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยสมุนไพร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวนันทวัน บุณยะประภัศร

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล;
M.Sc. (Pharmacognosy),
Ph.D. (Phytochemistry), Massachusetts College of Pharmacy

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย หัวหน้าหน่วยข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางพร้อม จิตศรลัมภ์

ภ.บ.,วท.ม. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายวงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล

ภ.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล;
ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชกรหญิงวันทนา งามวัฒน์

วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์;
M.Sc.in Pharma., Philadelphia College of Pharmacy and Science

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สาขาสมุนไพร) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เรียบเรียงระดับเด็กเล็กและเด็กกลาง

นางทิศนา แขมมณี

ค.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; M.A.in Ed.,U.of California at Chico;
Ph.D. (Curriculum and Struction), Arizona State U.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย