หนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ
เล่มที่ ๑
เล่มที่ ๒
เล่มที่ ๓
เล่มที่ ๔
เล่มที่ ๕
เล่มที่ ๖
เล่มที่ ๗
เล่มที่ ๘
เล่มที่ ๙
เล่มที่ ๑๐
เล่มที่ ๑๑
เล่มที่ ๑๒
เล่มที่ ๑๓
เล่มที่ ๑๔
เล่มที่ ๑๕
เล่มที่ ๑๖
เล่มที่ ๑๗
เล่มที่ ๑๘
เล่มที่ ๑๙
เล่มที่ ๒๐
เล่มที่ ๒๑
เล่มที่ ๒๒
เล่มที่ ๒๓
เล่มที่ ๒๔
เล่มที่ ๒๕
เล่มที่ ๒๖
เล่มที่ ๒๗
เล่มที่ ๒๘
เล่มที่ ๒๙
เล่มที่ ๓๐
เล่มที่ ๓๑
เล่มที่ ๓๒
เล่มที่ ๓๓
เล่มที่ ๓๔
เล่มที่ ๓๕
เล่มที่ ๓๖
เล่มที่ ๓๗
เล่มที่ ๓๘
เล่มที่ ๓๙
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง เล่ม 1
เรื่องและรายชื่อวิทยากรผู้เขียนเรื่อง
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๑
พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖
เรื่องที่ ๑ ดวงอาทิตย์ เรื่องที่ ๒ อุปราคา
นายระวี ภาวิไล

วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Australian National University)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ

S.B.,A.M. (Harvard), วท.ด.กิตติมศักดิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
เรื่องที่ ๓ ท้องฟ้ากลางคืนเรื่องที่ ๔ นก
นายระวี ภาวิไล

วท.บ., M.Sc., Ph.D. (Australian National University)

ศาสตราจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชบัณฑิตในประเภทวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
นายกิตติ ทองลงยา
(ถึงแก่กรรม พ.ศ. ๒๕๑๗)

วท.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

อดีตภัณฑารักษ์ ศูนย์รวบรวมวัสดุอุเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ ปลา เรื่องที่ ๖ เครื่องจักรกล
นายทศพร วงศ์รัตน์

กม.บ., Ph.D. (London)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายเทพ เมนะเศวต

Ph.D. (University of Washington)
Assistant to Assistant Director-General, Fisheries Department, FAO, Rome. 
นายไพโรจน์ ธีระวงศ์

วศ.บ. (เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
M.S. (Texas),
Ph.D. (Colorado State)

รองประธานกรรมการ บริษัทเซาท์อีสเอเชียเทคโนโลยี จำกัด
เรื่องที่ ๗ พลังงาน การควบคุมและการใช้ประโยชน์ เรื่องที่ ๘ อากาศยาน
นายสัณห์ ศิวารัตน์

วศ.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), พ.ม.

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลอากาศโท มานพ สุริยะ

B.Sc. (Westpoint, U.S.A.),
รร.กบ.สรอ., สรอ., วปอ.

อดีตเจ้ากรมการศึกษาวิจัย กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
เรื่องที่ ๙ ดนตรีไทย
นายมนตรี ตราโมท

อ.ด.กิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร), ค.ด.กิตติมศักดิ์ ศศ.ด.กิตติมศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร ราชบัณฑิตในประเภทวิจิตรศิลป์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่มีพระราชประสงค์ จะให้มีหนังสือรวบรวมความรู้แขนงต่างๆ สำหรับพสกนิกรได้มีโอกาสอ่านและศึกษาความรู้ด้วยตนเอง เป็นโครงการฯ ที่มิได้มุ่งหวังกำไรหรือผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด


หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป


© ลิขสิทธิ์เป็นของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ห้ามนำข้อความและรูปภาพไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต