สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา / การทำรั้วและประตูบ้าน

การทำรั้วและประตูบ้าน
การทำรั้วและประตูบ้าน

การก่อสร้างรั้วและประตูบ้านนั้น จะทำก่อนหรือหลังการ ก่อสร้างตัวบ้านก็ได้ ส่วนมากนิยมทำขึ้นเมื่อการก่อสร้างตัว บ้านแล้วเสร็จเป็นส่วนใหญ่ คงเหลือแต่งานทาสี รั้วบ้านอาจ ใช้รั้วลวดหนาม รั้วลวดตาข่าย รั้วไม้ รั้วสังกะสี หรือรั้วคอน- กรีตบล็อกซึ่งนั่งบนคานคอดินคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปกติรั้วจะมีความสูงประมาณ ๒ เมตรขึ้นไป นอกจากรั้วบ้านจะมีไว้ เพื่อแสดงขอบเขตของบ้านแล้ว ยังเป็นส่วนป้องกันโจรผู้ร้าย มิให้เข้าถึงตัวเรือนใหญ่ได้โดยง่าย
รั้วและประตูบ้าน
รั้วและประตูบ้าน
ประตูบ้านมักทำด้วยไม้หรือเหล็ก บางบ้านใช้ประตูเหล็ก บานใหญ่ ๒ บาน เปิดกว้างให้รถยนต์เข้าออกได้ แล้วยังมี ประตูบานเล็กอยู่ติดกับประตูใหญ่ข้างใดข้างหนึ่ง สำหรับให้ คนเดินเข้าออกได้โดยไม่ต้องเปิดประตูใหญ่ ทั้งประตูใหญ่ และประตูเล็กจะติดกลอนและกุญแจไว้พร้อม
รั้วและประตูบ้าน
รั้วและประตูบ้าน
บ้านทุกประเภทควรได้รับการดูแลรักษาซ่อมแซมส่วน ที่ชำรุด และตกแต่งบริเวณอยู่เสมอ เช่น การทำสนามหญ้า จัดปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ประดับ ไม้ผล และพืชผักสวนครัว เมื่อปลูก แล้วก็ต้องตกแต่ง ดูแลรักษา ได้แก่ การใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน และฉีดยาฆ่าแมลงเป็นครั้งคราว ต้นไม้เป็นทั้งเครื่องประดับ บ้านที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ให้ทั้งความร่มรื่น ชื่นใจ ทั้งยัง อาจให้ใบ ดอก ผลที่เป็นประโยชน์แก่เราอีกด้วย
รั้วและประตูบ้าน
รั้วและประตูบ้าน
การดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขอนามัย นับ ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก สำคัญไม่น้อยกว่าการปลูกสร้างบ้านขึ้นมา เพราะตัวบ้านที่ใหญ่โต สวยงาม ประดับด้วยเครื่องเรือนราคา แพงจะอยู่สุขสบายมิได้ ถ้าในบ้านและบริเวณบ้านสกปรก รกรุงรัง มีกลิ่นเหม็น มีขยะมูลฝอยหมักหมม หรือมีน้ำเน่าขังเป็น หลุมเป็นบ่อ
บ้านเรือนมิใช่เป็นแต่เพียงที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้น แต่ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนในครอบครัว เป็น หน่วยย่อยๆที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของไทย เป็นสถานที่เชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัว ให้มีความสัมพันธ์ อันดีต่อกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านขนาดเล็ก บ้านขนาดใหญ่ บ้านไม้ หรือบ้านตึก ต่างก็เป็นสถานที่ที่มีความหมายต่อเรามาก เราจะ ต้องดูแลรักษาทะนุบำรุงบ้านเรือนของเรา ให้อยู่ในสภาพดีที่ สุดเท่าที่จะทำได้
หัวข้อก่อนหน้า