สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา / เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน
เชื้อเพลิงที่ใช้ในบ้าน

คนไทยนิยมใช้ถ่านไม้และฟืนเป็นเชื้อเพลิงประจำบ้าน มาแต่โบราณกาลแล้ว ถ่านไม้มีลักษณะพิเศษดีกว่าฟืน คือ ให้ ควันน้อย และมีค่าความร้อนของเชื้อเพลิงสูงกว่า ถ่านไม้ได้มา จากการเผาฟืนในที่จำกัด โดยมิให้อากาศเข้าไปผสมได้ มิฉะนั้น จะเกิดเป็นเถ้าหมด

พืชที่ใช้เผาทำถ่านนั้นได้มาจากไม้ประเภทไม้เบญจพรรณ ซึ่งขึ้นอยู่ตามป่า และไม่มีคุณค่าพอในการนำมาสร้างบ้านพักอาศัย ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนี้ เขาจะจัดใส่ถุงกระดาษ กระชุ หรือกระสอบ วางขายตามร้านขายของชำทั่วไป
ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงที่นิยมใช้มาแต่โบราณ
ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงที่นิยมใช้มาแต่โบราณ
เนื่องจากประชากรของเราได้เพิ่มสูงมากขึ้นทุกๆปี ไม้ ทั้งหลายที่อยู่ตามป่าก็เริ่มจะหายากขึ้น และป่าบางเขตก็เป็นป่าสงวน ซึ่งห้ามมิให้มีการตัดไม้ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเกิดความจำเป็น ที่ต้องหาเชื้อเพลิงชนิดอื่นมาใช้ในการหุงต้ม เพื่อเป็นการชดเชยถ่านไม้ ซึ่งนับวันจะมีปริมาณลดลง เชื้อเพลิงที่ได้มีการริเริ่มนำมาใช้ และบัดนี้ เริ่มใช้กันแพร่หลาย ในเขตนครหลวง และตามต่างจังหวัด ได้แก่ ก๊าซเชื้อเพลิง

ก๊าซที่ใช้ในการหุงต้มนี้เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เพื่อให้ได้น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซล ตลอดจน น้ำมันเตา จาระบี และยางแอสฟัลต์
หัวข้อก่อนหน้า
หัวข้อถัดไป