สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา / น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน

น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน
น้ำประปาที่ใช้ในบ้าน

น้ำประปาที่ส่งไปให้เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนจัดเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีเชื้อโรค หรือแร่ธาตุที่จะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย เจือปนอยู่ ใช้เป็นน้ำรับประทาน ล้างภาชนะที่ใช้ปรุง และใส่อาหาร นอกจากนั้น ยังใช้เป็นน้ำสำหรับอาบ และใช้ซักฟอกเสื้อผ้าอีกด้วย
อ่างเก็บน้ำธรรมชาติ
อ่างเก็บน้ำธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงจัดตั้งการประปากรุงเทพฯ ขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ โดยขุดคลองประปา จากตำบลรังสิต มายังตำบลสามเสน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงกรอง และโรงสูบน้ำของการประปาปัจจุบันนี้ หลังรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการจัดสร้างการประปาขึ้นตามต่างจังหวัดทุกจังหวัด การประปาในต่างจังหวัดอยู่ภายใต้การดูแลของ การประปาส่วนภูมิภาค ส่วนการประปาในเขตกรุงเทพมหานคร ขึ้นอยู่กับการประปานครหลวง น้ำประปาที่ใช้บริโภคได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ

๑. คุณสมบัติทางกายภาพ ไม่มีสี กลิ่น รส

๒. คุณสมบัติทางเคมี ไม่มีแร่ธาตุต่างๆ ที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์ ปนอยู่ในน้ำ แร่ธาตุเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ เช่น ที่เป็นสาเหตุให้เกิดเป็นน้ำกระด้าง

๓. คุณสมบัติทางชีววิทยา ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตดำรงชีพอยู่ในน้ำ เช่น พวกบัคเตรี ไวรัส ตลอดจนเชื้อโรคต่างๆ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ของคน และสัตว์ที่ใช้บริโภค
หัวข้อก่อนหน้า
หัวข้อถัดไป