สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา / การเตรียมการก่อสร้าง

การเตรียมการก่อสร้าง
การเตรียมการก่อสร้าง

เมื่อได้แบบก่อสร้างครบเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องทำการปัก ผังลง ณ ที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง เพื่อจะได้หาศูนย์กลางของ เสา การปักผังทำได้โดยใช้กล้องวัดมุมหรือใช้ฉากไม้ ตอกหลัก ไม้ตามมุมอาคาร ให้ห่างจากศูนย์กลางเสาประมาณ ๑.๕๐ เมตร เพื่อใช้เป็นหลักถ่าย แล้วจึงขึงเชือกทิ้งดิ่งลงยังศูนย์กลางของเสา เมื่อได้ขุดหลุมตอกเข็มสร้างฐานรากเสร็จแล้ว ก็สามารถหาศูนย์- กลางของเสาได้จากวิธีนี้

การปักผังและหลักถ่ายเพื่อหาตำแหน่งของเสา
การปักผังและหลักถ่ายเพื่อหาตำแหน่งของเสา
หัวข้อก่อนหน้า
หัวข้อถัดไป