สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา / วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน
วิธีการออกแบบและก่อสร้างบ้าน

ผู้ออกแบบจำเป็นต้องศึกษาทิศต่างๆ แล้วจึงจัดบ้านให้ถูกต้องตามที่ต้องการ การปลูกบ้านโดยจัดวางห้องต่างๆ ไว้ผิดทิศ จะทำให้ได้บ้านที่ร้อนอบอ้าว อยู่ไม่มีความสุข การจัดห้องจึงต้องคิดให้รอบคอบ ตามปกติในเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน ลมจะหัดพัดมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศใต้ เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ลมจะพัดมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และบางทีก็มีลมฝนพัดมาทางทิศดังกล่าว ในฤดูหนาวลมหนาวจะพัดมาทางทิศเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นห้องนอนจึงไม่ควรจัดให้หันหน้าไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะถึงฤดูหนาวจะหนาวมาก พอถึงฤดูร้อนก็จะร้อนจัดแม้ว่าเปิดหน้าต่างก็ไม่ได้ลม ห้องนอนจัดเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน ต้องออกแบบให้อยู่สบาย คือ ต้องให้ได้ลมในฤดูร้อน ห้องนอนจึงไม่ควรจัดอยู่ทางทิศตะวันตก เพราะจะร้อนเกินไป

การวางห้องครัวก็เช่นกัน จำเป็นต้องระวังมิให้กลิ่นอาหาร ที่เกิดจากการปรุงอาหารในครัวเข้าสู่เรือนใหญ่ได้ ครัวควรจะ แยกจากเรือนใหญ่และควรจัดไว้ใต้ลม

ช่องแสงสว่าง ช่องหน้าต่าง ประตู ต้องจัดให้มากพอ โดย ปกติควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑/๘ ของพื้นที่บ้าน ความสูงของ ขอบหน้าต่าง ราวลูกกรงระเบียงควรจะสูงประมาณ ๐.๘๕ - ๑.๐๐ เมตร ทั้งนี้เพื่อกันมิให้เด็กตกลงไปได้ง่าย ไม้ประตูหน้าต่าง ควรหนาประมาณ ๑ ๑/๔ นิ้ว - ๑ ๑/๒ นิ้ว นิยมใช้ไม้สัก ทำบานประตูและหน้าต่าง ส่วนวงกบประตูหน้าต่างใช้ขนาด ๒ x ๔ นิ้ว ทำด้วยไม้แดง ไม้ตะเคียนทอง หรือไม้เนื้อแข็งอื่นๆ

ทิศทางเดินของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม และแผนผังการจัดวางห้องต่างๆ ในอาคาร
ทิศทางเดินของดวงอาทิตย์ ทิศทางลม และแผนผังการจัดวางห้องต่างๆ ในอาคาร
หัวข้อก่อนหน้า
หัวข้อถัดไป