สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 7
เล่มที่ ๗
เรื่องที่ ๑ กล้วยไม้
เรื่องที่ ๒ ผีเสื้อ
เรื่องที่ ๓ การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
เรื่องที่ ๔ โรคพืช
เรื่องที่ ๕ ครั่ง
เรื่องที่ ๖ การเลี้ยงปลา
เรื่องที่ ๗ การชลประทาน
เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา
เรื่องที่ ๙ โทรคมนาคม
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๗ / เรื่องที่ ๘ บ้านเรือนของเรา / ประเภทของบ้านเรือน

ประเภทของบ้านเรือน
ประเภทของบ้านเรือน

บ้านที่ก่อสร้างในเมืองหรือชุมนุมชนใหญ่ๆของเรา แบ่ง ได้เป็น ๒ ประเภทด้วยกัน คือ
บ้านไม้
บ้านไม้
๑. บ้านไม้

ใช้ไม้ชนิดต่างๆ ประกอบเป็นตัวบ้านและมักใช้ ไม้เนื้อแข็งแรงมาก ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน ทำเป็น เสา คาน ตง โครงหลังคา ส่วนไม้สัก ไม้ตะแบก ไม้แดง หรือไม้มะค่า ที่มีเนื้อไม้งดงาม มักจะใช้ทำพื้น ทำวงกบประตู หน้าต่าง ตลอดจนบานประตู บานหน้าต่าง ไม้ที่เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยาง ใช้ทำฝาผนัง มีบางบ้านที่ใช้กระเบื้องกระดาษทำฝาผนัง บ้าน เพื่อให้ดูคล้ายเป็นบ้านตึก ส่วนหลังคามุงด้วยสังกะสี หรือ กระเบื้องลอน
๒. บ้านตึก

บ้านชนิดนี้ เสา คาน ฐานราก ใช้คอนกรีต เสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐถือปูน พื้นชั้นล่างมักจะเป็นพื้นคอนกรีต แล้วปูทับด้วยกระเบื้องยาง หรือไม้ปาร์เกต์ทากาวติดแน่นกับพื้น คอนกรีต ส่วนพื้นชั้นบนนิยมใช้พื้นคอนกรีต หรือพื้นไม้เข้าลิ้นอัดแน่น โครงหลังคายังคงใช้ไม้เนื้อแข็งอยู่ หลังคามักมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ หรือกระเบื้องลอนเล็ก บ้านตึกมีราคาสูงกว่าบ้านไม้ แต่แข็งแรงทนทาน และมีอายุใช้งานนานกว่าบ้านไม้มาก ตึก บางหลังมีอายุร่วมร้อยปีทีเดียว
บ้านตึก
บ้านตึก
หัวข้อก่อนหน้า
หัวข้อถัดไป