สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / สมการและอสมการ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
"อะไรเอ่ยบวกกับ 3 แล้วได้ 5"

คำถามนี้อาจเขียนได้แบบอื่นอีก เช่น

จงเติมคำตอบในช่องว่าง [ ] + 3=5

ในวิชาพีชคณิต เรามักจะเขียนคำถามนี้ว่า

จงแก้สมการ x + 3 = 5

x ในประโยค "x + 3 = 5" ทำหน้าที่เหมือนสรรพนามแทน "จำนวนๆ หนึ่ง" เราเรียก x ว่าตัวแปร

ประโยคในคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรและเชื่อมด้วยเครื่องหมาย = เราเรียกว่า สมการ

ประโยคที่ไม่มีตัวแปร เช่น "2 + 3 = 5" "5 x 2 = 8" เราเรียกว่า ข้อความ

"2 + 3 = 5" เป็นข้อความจริง

ส่วน "5 x 2 = 8" เป็น ข้อความเท็จ

คำตอบของสมการคือ ค่าที่นำไปแทนตัวแปรใน
สมการ แล้วทำให้ได้ข้อความจริง เช่น สมการ x + 3 = 5 มีคำตอบเป็น 2

การหาคำตอบทั้งหมดของ
สมการใด เราเรียกว่า การแก้สมการนั้น
หัวข้อถัดไป