สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 6
เล่มที่ ๖
เรื่องที่ ๑ คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เรื่องที่ ๒ ประวัติ และพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวน
เรื่องที่ ๓ เซต
เรื่องที่ ๔ ตรรกวิทยา
เรื่องที่ ๕ ฟังก์ชัน
เรื่องที่ ๖ สมการ และอสมการ
เรื่องที่ ๗ จุด เส้น และผิวโค้ง
เรื่องที่ ๘ ระยะทาง
เรื่องที่ ๙ พื้นที่
เรื่องที่ ๑๐ ปริมาตร
เรื่องที่ ๑๑ สถิติ
เรื่องที่ ๑๒ ความน่าจะเป็น
เรื่องที่ ๑๓ เมตริก
เรื่องที่ ๑๔ กราฟ
เรื่องที่ ๑๕ คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๖ / กราฟ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
กราฟ คือ รูปที่เราวาดขึ้นแทนของบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการศึกษา เช่น ถ้าเราต้องการทราบว่า เราจะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารจากหาดใหญ่ ไปยังอุบลราชธานีได้หรือไม่ เราก็อาจดูได้จากแผนที่ ซึ่งแสดงเส้นทางเครื่องบินโดยสาร โดยปกติแผนที่ย่อมแสดงรายละเอียดต่างๆ มากมาย อาจมีทั้งรายละเอียดที่เราสนใจ และที่เราไม่สนใจ ในที่นี้ เราสนใจเฉพาะเส้นทางที่มีเครื่องบินโดยสารบิน และจุดซึ่งแทนเมือง ที่เป็นที่ขึ้นลงของเครื่องบินโดยสาร เมื่อเรานำเฉพาะเส้นทางและจุด ที่เราสนใจ มาเขียนเป็นรูปใหม่ เราจะได้รูปซึ่งไม่ซับซ้อนเท่ากับแผนที่รูปเดิม รูปใหม่นี้แสดงเฉพาะสิ่งที่เราสนใจจริงๆ คือ บอกให้เราทราบว่า มีเครื่องบินโดยสารเชื่อมโยงระหว่างจุดใดบ้างเท่านั้น เราเรียกรูปที่เกิดขึ้น จากการเชื่อมโยงจุดต่างๆ ด้วยเส้นว่า กราฟ เราใช้กราฟแสดงความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของใดๆ ก็ได้ โดยใช้จุดเขียนแทนสิ่งของเหล่านั้น แล้วลากเส้นโยงจุดที่แทนสิ่งของ ที่มีความสัมพันธ์กัน
หัวข้อถัดไป