สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
มันสำปะหลัง เป็นพืชมีดอก เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ขยายพันธุ์โดยการปักชำลำต้นซึ่งตัดเป็นท่อนสั้นๆ พืชนี้มีรากพองออกเป็นหัว เพื่อเก็บสะสมอาหารจำพวกแป้ง ชอบขึ้นในที่ซึ่งมีอากาศร้อน เป็นที่ดอนน้ำท่อมไม่ถึง มันสำปะหลังมีโรคและศัตรูพืชน้อย ปลูกได้ตลอดปี ให้ผลผลิตเร็ว และเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของคนและสัตว์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีนิยมปลูกมันสำปะหลังอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกากลาง อเมริกาใต้ แอฟริกา และเอเชีย
ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตมันสำปะหลังที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีสภาพดินฟ้าอากาศเหมาะสมที่จะปลูกมันสำปะหลัง แต่เนื่องจาก คนไทยไม่ได้รับประทานมันสำปะหลังเป็นอาหารหลัก จึงสามารถส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในลักษณะเป็นแป้งมัน มันเส้น และมันอัดเม็ด เป็นสินค้าออกจำหน่ายได้มากที่สุดในโลก
แม้ว่ามันสำปะหลังจะเป็นพืชซึ่งรับประทานได้ แต่ก็ควรจะระวังไม่รับประทานมันสำปะหลังดิบโดยตรง เพราะหัวมันสำปะหลังดิบมีสารชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายปนอยู่กับแป้ง ถ้าจะรับประทานควรปอกเปลือก ล้างน้ำ และทำให้สุกเสียก่อน จึงจะปลอดภัยต่อการบริโภค
หัวข้อถัดไป