สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / โรงงานแป้งมันสำปะหลัง

โรงงานแป้งมันสำปะหลัง
เครื่องโม่มันสำปะหลัง
เครื่องโม่มันสำปะหลัง
โรงงานแป้งมันสำปะหลัง

เป็นโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังใช้ในการบริโภค หรือในอุตสาหกรรม ผลิตแป้งโดยใช้หัวมันสำปะหลังสดมาล้างน้ำ แล้วโม่ให้แหลกจะได้น้ำแป้ง และกากจากน้ำแป้ง ก็ทำการแยกแป้งออกจากน้ำ โดยการทิ้งไว้ให้แป้งตกตะกอน หรือเข้าเครื่องแยกโดยตรง แป้งที่ได้นำมาทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนแล้วบดให้ละเอียด เป็นแป้งมันสำปะหลัง หัวมันสำปะหลังสด ๑ กิโลกรัมได้แป้งมันสำปะหลังเฉลี่ย ๐.๒๐ กิโลกรัม และได้กากมันสำปะหลัง ๐.๔๐-๐.๙๐ กิโลกรัม ประเทศไทยสามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ประมาณปีละ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศราว ๒๐๐,๐๐๐ ตัน และใช้บริโภคภายในประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ตัน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป