สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย
การแปรรูปมันสำปะหลังในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีการใช้มันสำปะหลังเป็น อาหารจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ใช้แปรรูปทำแป้ง และแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปมันเส้น และมันอัดเม็ด ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ประเทศไทยเรามีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังถึง ๑,๗๒๔ โรงงาน ดังแสดง ในตารางที่ ๘

ตารางที่ ๘ แสดงจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังประเภทต่างๆ เป็นรายภาค ปี พ.ศ. ๒๕๑๗
ภาค โรงงาน
แป้งมัน
โรงงาน
มันเส้น
โรงงาน
มันอัดเม็ด
โรงงานสาคู โรงงาน
มันเส้น-อัดเม็ด
  เหนือ
  ตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลาง
  ตะวันออก
  ตะวันตก
  ใต้๑๑๓

๖๖
๔๙๕
๑๙
๕๕๓
๑๓๓
๑๔
๒๖

๘๘

-
-
-
-


๑๑
๔๔

๑๑๔

รวม ๑๒๗ ๑,๒๖๗ ๑๔๑ ๑๘๓

โรงงานแป้งมันสำปะหลัง

เป็นโรงงานที่ผลิตแป้งมันสำปะหลังใช้ในการบริโภค หรือในอุตสาหกรรม ผลิตแป้งโดยใช้หัวมันสำปะหลังสดมาล้างน้ำ แล้วโม่ให้แหลกจะได้น้ำแป้ง และกากจากน้ำแป้ง ก็ทำการแยกแป้งออกจากน้ำ โดยการทิ้งไว้ให้แป้งตกตะกอน หรือเข้าเครื่องแยกโดยตรง แป้งที่ได้นำมาทำให้แห้งโดยใช้ความร้อนแล้วบดให้ละเอียด เป็นแป้งมันสำปะหลัง หัวมันสำปะหลังสด ๑ กิโลกรัมได้แป้งมันสำปะหลังเฉลี่ย ๐.๒๐ กิโลกรัม และได้กากมันสำปะหลัง ๐.๔๐-๐.๙๐ กิโลกรัม ประเทศไทยสามารถผลิตแป้งมันสำปะหลังได้ประมาณปีละ ๔๐๐,๐๐๐ ตัน ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศราว ๒๐๐,๐๐๐ ตัน และใช้บริโภคภายในประมาณ ๑๕๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ตัน
เครื่องโม่มันสำปะหลัง
เครื่องโม่มันสำปะหลัง
โรงงานมันสำปะหลังเส้น

โรงงานชนิดนี้ใช้หัวมันสำปะหลังสด เป็นวัตถุดิบ ส่วนใหญ่เป็นโรงงานแบบง่ายๆ ใช้เครื่องสับหัวมันสำปะหลังให้เป็นชิ้นๆ แล้วนำไปทำให้แห้ง โดยตากไว้ที่ลานซีเมนต์ประมาณ ๒-๔ วัน หัว สด ๑ กิโลกรัมผลิตมันสำปะหลังเส้นเฉลี่ยได้ ๐.๔๐ กิโลกรัม ประมาณร้อยละ ๙๕ ของมันเส้น ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ด มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ที่ส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ในรูปมันสำปะหลังเส้น
การขนส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังการขนส่งผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โรงงานมันสำปะหลังอัดเม็ด

ใช้มันเส้นที่ซื้อมา หรือผลิตขึ้นเองเป็นวัตถุดิบในการผลิตมันอัดเม็ด โดยใช้เครื่องอัด อัดออกมาเป็นแท่งคล้ายชอล์ก เรียกว่า มันสำปะหลังอัดเม็ด มันเส้น ๑ กิโลกรัม ได้มันสำปะหลังอัดเม็ดเฉลี่ย ๐.๙๓ กิโลกรัม เครื่องอัดเม็ดมีอยู่ ๒ แบบ คือ เครื่องจักรที่สั่งจากต่างประเทศมีประมาณ ๓๐ เครื่อง และเครื่องอัดเม็ดที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ มีประมาณ ๕๐๐ เครื่อง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งจำหน่ายต่างประเทศส่วนใหญ่ คือ มันสำปะหลังอัดเม็ด ดังแสดงในตารางที่ ๙
ตารางที่ ๙ แสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่เป็นสินค้าขาออกของประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ
(ตัน)
มูลค่า
(ล้านบาท)
มูลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์
ของทั้งหมด
  มันสำปะหลังอัดเม็ด
  แป้งมันสำปะหลัง
  มันสำปะหลังเส้น
  สาคู
  กากมันสำปะหลัง
๓,๔๔๑,๓๒๗
   ๒๓๖,๕๑๗
      ๔๒,๕๔๔
            ๓๐๘
              ๑๔
๖,๖๖๖.๘๖
    ๗๗๘.๐๓
      ๘๑.๐๘
         ๑.๕๕
            .๐๑
๘๘.๕
๑๐.๓
   ๑.๑
       .๐๒
         .๐๐๑
รวม ๓,๗๒๐,๗๑๐ ๗,๕๒๗.๕๓ ๑๐๐
ตลาดของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย

ตลาดที่สำคัญของแป้งมันสำปะหลัง ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ส่วนตลาดใหญ่ของ มันสำปะหลังอัดเม็ดได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ตะวันตก เบลเยียม และฝรั่งเศส เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า