สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

ประโยชน์ของมันสำปะหลัง
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

เนื่องจากหัวมันสำปะหลังเป็นที่สะสมแป้ง จึงเป็นอาหารประเภทแป้ง หรือคาร์โบไอเดรต ที่ให้พลังงานสำหรับมนุษย์และสัตว์ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ประโยชน์ที่ได้จากหัวมันสำปะหลังมีดังนี้ คือ
มันสำปะหลังปิ้ง
มันสำปะหลังปิ้ง
๑. ใช้เป็นอาหารของมนุษย์

โดยใช้เป็นอาหารหลัก และอาหารเสริม มันสำปะหลังที่ผลิตได้ในโลกประมาณ ๙๕ เปอร์เซ็นต์ใช้เป็นอาหารของมนุษย์ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ ใช้มันสำปะหลังเป็นอาหาร ในทวีปเอเชียประเทศที่พลเมืองบริโภคมันสำปะหลังมาก ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และอินเดีย มีผู้เคยคำนวณดูแล้ว ปรากฏว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้น มันสำปะหลังเป็นอาหารหลักของพลโลกถึง ๔๒๐ ล้านคน การใช้เป็นอาหารของมนุษย์อาจจะใช้ต้ม ทอด หรือปิ้ง พลเมืองในทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกานิยมปรุงเป็นอาหาร โดยนำหัวมันสำปะหลังสดมาปอกเปลือก แล้วบดให้แหลก คั้นเอาน้ำออก นำไปหมัก ๑-๒ วัน แล้วนำมาคั่วหรือปิ้งให้แห้งใช้เป็น อาหารเป็นที่นิยมกัน
๒. ใช้ทำแป้ง

แป้งมันสำปะหลังใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรง และเป็นสารสำคัญใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการทำกาว การทำกระดาษ การทอผ้า การผลิตน้ำตาลกลูโคส และเด็กซ์โทรส เป็นต้น

๓. ใช้หมักทำอัลกอฮอล์ เบียร์ และขนมปัง

ในบางประเทศ อย่างเช่น บราซิลกำลังใช้หัวมันสำปะหลังหมักเป็นอัลกอฮอล์ เพื่อใช้แทนน้ำมัน เบ็นซินสำหรับเครื่องยนต์

๔. ใช้เป็นอาหารสัตว์

โดยทำเป็นมันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และกากมันสำปะหลังซึ่งใช้เป็นแหล่งพลังงานผสมในอาหารสัตว์
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป