สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 5
เล่มที่ ๕
เรื่องที่ ๑ ผัก
เรื่องที่ ๒ ไม้ผล
เรื่องที่ ๓ อ้อย
เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง
เรื่องที่ ๕ พืชหัว
เรื่องที่ ๖ การขยายพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๗ เป็ดไก่
เรื่องที่ ๘ พันธุ์ไม้ป่า
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๕ / เรื่องที่ ๔ มันสำปะหลัง / การเก็บหัว

การเก็บหัว
การเก็บหัว

รากมันสำปะหลังจะเริ่มพองเป็นหัวเมื่ออายุ ประมาณ ๒ เดือน และจะเจริญเติบโตเรื่อยไป โดยมีการสะสมแป้งมากขึ้น เมื่อมันสำปะหลังมีอายุมากขึ้นผลผลิตก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย จากการทดลองพบว่า เมื่ออายุ ๖ เดือนให้ผลผลิต ๑.๓ ตัน/ไร่ อายุ ๑๒ เดือน ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น ๔.๔ ตัน/ไร่ และเมื่อมีอายุ ๑๘ เดือนให้ผลผลิตสูงถึง ๗ ตัน/ไร่ ส่วนอัตราส่วนต่อร้อยของแป้ง ในหัวมันสำปะหลัง ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนัก รายละเอียดต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ ๗

ตารางที่ ๗ แสดงผลผลิตและปริมาณแป้งสะสมในหัวมันสำปะหลังเมื่ออายุต่างกัน
อายุเก็บเกี่ยว
(เดือน)
เปอร์เซ็นต์แป้ง ปริมาณแป้ง
(กก./ไร่)
ผลผลิต
(กก./ไร่)
เปอร์เซ็นต์ผลผลิตเปรียบเทียบ กับอายุ ๑๒ เดือน


๑๐
๑๒
๑๔
๑๖
๑๙.๖๗
๒๗.๔๐
๒๖.๓๙
๒๓.๔๓
๒๖.๖๖
๒๗.๕๖
๒๕๑.๖
๖๓๘.๐
๗๕๖.๘
๑,๐๒๐.๙
๑,๑๗๐.๔
๑,๗๑๒.๐
๑,๓๑๖
๒,๓๔๐
๒,๘๗๑
๔,๓๗๕
๔,๙๔๔
๖,๒๑๑
๓๐.๐๘
๕๓.๔๙
๖๕.๒๒
๑๐๐.๐๐
๑๑๔.๑๕
๑๔๑.๙๗

โดยทั่วไปชาวไร่จะเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลัง เมื่ออายุ ๑๒ เดือน บางครั้งกสิกรต้องการใช้เงิน เร็ว หรือเมื่อมันสำปะหลังมีราคาดี ก็รีบเก็บเกี่ยว เมื่ออายุน้อยกว่า ๑๒ เดือน แต่กสิกรที่มีฐานะดี หรือเมื่อมันสำปะหลังราคาถูก ก็อาจจะทิ้งไว้เก็บเกี่ยวเมื่ออายุมากขึ้น แต่หัวมันสำปะหลังที่อายุมากกว่า ๑๒ เดือน หัวมักใหญ่และแข็งไม่เป็นที่ต้องการของตลาด

การถอนหัวมันสำปะหลัง ทำได้โดยก่อนจะถอนใช้มีดตัดต้นออกเหลือตอทิ้งไว้สั้นๆ เพื่อใช้ดึงในที่ดินไม่แข็งก็ถอนได้ง่าย โดยใช้มือดึงขึ้นมาเลย ถ้าดึงไม่ขึ้นหรือมีหัวตกค้างอยู่ในดินก็ต้องใช้จอบขุด เมื่อถอนหัวมันสำปะหลังแล้ว ก็ใช้มีดสับหัวมันสำปะหลังให้ขาดจากต้น รวบรวมหัวส่งไปจำหน่าย ไม่ควรปล่อยหัวมันสำปะหลังทิ้งไว้ในไร่หลายวัน จะทำให้หัวมันสำปะหลังเสีย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป