สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ / การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ
การแบ่งภูมิประเทศตามภูมิอากาศ

เพื่อความสะดวกในทางอุตุนิยมวิทยาจึงได้ แบ่งภูมิประเทศของประเทศไทยออกเป็น ๕ ภาค ตามลักษณะการผันแปรของภูมิอากาศ ดังนี้คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งจะเห็นอาณาเขตของแต่ละภาคได้ ตามแผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย

แผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยา และการแบ่งภาคต่างๆ ของประเทศไทย ๕ ภาค
แผนที่แสดงสถานีอุตุนิยมวิทยา และการแบ่งภาคต่างๆ ของประเทศไทย ๕ ภาค
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541, 0-2280-6580 โทรสาร 0-2280-6589