สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 4
เล่มที่ ๔
เรื่องที่ ๑ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๒ การหายใจ
เรื่องที่ ๓ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
เรื่องที่ ๔ ไวรัส
เรื่องที่ ๕ ปรากฏการณ์ของอากาศ
เรื่องที่ ๖ ภูมิอากาศ
เรื่องที่ ๗ รถไฟ
เรื่องที่ ๘ การศาสนา
เรื่องที่ ๙ การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๔ / เรื่องที่ ๑๐ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย / สำหรับเด็กระดับเล็ก

สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของพระราชวงศ์จักรี ได้ทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ มีนามว่า "กรุงเทพพระมหานครบวรรัตนโกสินทร์"
เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นเมืองหลวง ที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไม่โปรดเมืองที่เปิดทางให้เรือแล่นเข้าถึงกลางเมืองได้ เพราะถ้ามีการสงคราม ก็จะทำให้สองฝั่งติดต่อกันลำบาก จึงทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ฝั่งเดียว

พระ
บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนนาม "กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์" เป็น "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์"

ระยะเวลาตั้งแต่แรกตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นต้นมา นิยมเรียกว่า "สมัยรัตนโกสินทร์" "สมัยอยุธยา" และ "สมัยสุโขทัย" เป็นต้น
เช่นที่เคยเรียกระยะเวลาที่แล้วมาอย่างสั้นๆ และเรียกตามชื่อเมืองหลวงว่า
พระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ได้สืบสันตติวงศ์ต่อกันมา ในราชวงศ์เดียวกัน จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๑) มี ๙ พระองค์ รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี
ตลอดเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี แห่งสมัยรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดว่า ประชาชนชาวไทย รัก เคารพ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไม่เสื่อมคลาย ที่เป็นดังนี้เพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงสอดส่องดูแลอาณาประชาราษฎร์ จึงสามารถผูกใจประชาชนไว้ได้มั่นคง
หัวข้อถัดไป