สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / บทสรุป

บทสรุป
เนื่องจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และไม่มีที่สิ้นสุด การให้บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็จะพัฒนาตามไปด้วย ช่องทางการให้บริการจะมีความหลากหลาย ตราบเท่าที่มีความต้องการของลูกค้าธนาคารมารองรับ ทั้งนี้ การหารูปแบบของบริการที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย และเกิดความพึงพอใจ พร้อมๆ กับการทำให้ธนาคารมีผลกำไร เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถ และจะต้องปรับปรุงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันการติดต่อหรือใช้บริการของธนาคารเกือบทุกแห่ง จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรือให้คำแนะนำ

หัวข้อก่อนหน้า