สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๔
เรื่องที่ ๑ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
เรื่องที่ ๒ เพลงพื้นบ้าน
เรื่องที่ ๓ ปริศนาคำทายของไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องประดับ
เรื่องที่ ๕ หอยในทะเลไทย
เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องที่ ๗ พายุและฝนในประเทศไทย
เรื่องที่ ๘ โรคพาร์กินสัน
เรื่องที่ ๙ โรคฉี่หนู
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๔ / เรื่องที่ ๖ บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ / บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในประเทศไทย

บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในประเทศไทย
บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งในประเทศไทย

ในประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารแห่งแรกที่เริ่มมีเว็บไซต์ สำหรับเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป ของธนาคาร ผ่านอินเทอร์เน็ตใน พ.ศ. ๒๕๓๘ นับตั้งแต่นั้นมา การมีเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยก็เริ่มแพร่หลาย  ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง เพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมธนาคารได้เองมีการริเริ่มทำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐  แต่นำมาให้บริการได้จริงหลังจากที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้อนุมัติการให้บริการดังกล่าวได้ใน พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)* เป็นธนาคารแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดการบริการนี้ในช่วงต้น พ.ศ. ๒๕๔๓  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ ๒ ที่เปิดให้บริการนี้ในกลาง พ.ศ. ๒๕๔๓  ตามมาด้วย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในปีเดียวกันนั้น

ตารางที่ ๑  ธนาคารในประเทศไทยที่ให้บริการทำธุรกรรมธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต ใน  พ.ศ.  ๒๕๕๑

ธนาคาร ชื่อบริการ ที่อยู่ของเว็บไซต์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัวหลวง ไอแบงกิ้ง (Bualuang iBanking) www.bangkokbank.com
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)กรุงไทยอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (KrungThai Internet Banking) www.ktb.co.th
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)กรุงศรีออนไลน์ (Krungsri Online) www.krungsrionline.com
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)ทีเอฟบี อีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (TFB e-Internet Banking) www.gotoTFB.com
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)ทีเอ็มบี ไดเร็กอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (TMB Direct Internet Banking) www.tmbdirect.com
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เอสซีบี อีซี (SCB Easy) www.scbeasy.com
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)ยูโอบีไซเบอร์แบงกิ้ง (UOB Cyber Banking) www.uob.co.th
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เคเค อีแบงกิ้ง (KK e-Banking) www.kiatnakin.co.th

จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ประเทศไทยมีธนาคารอยู่ ๘ แห่งที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประเทศไทยไม่เคยมีการจัดตั้งธนาคารอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาขา ทั้งนี้เพราะตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาต ดังนั้น ประเทศไทยจึงไม่ประสบปัญหาธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ต้องปิดกิจการดังเช่นในสหรัฐอเมริกา
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป