สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง / การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันโรค

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันโรค
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการป้องกันโรค (life modification)

จากคำนิยามของสหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ จะเห็นได้ว่า เมแทบอลิกซินโดรม เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับโรคอีก ๕ โรค คือ โรคเบาหวานประเภท ๒ โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดผิดปกติ และโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเหล่านี้ ต่างเกี่ยวพันเป็นสาเหตุซึ่งกันและกัน การดูแลรักษาต้องทำไปพร้อมๆ กัน ไม่แยกส่วนแต่ละโรค สิ่งสำคัญที่สุดคือ การป้องกัน ไม่ให้เกิดกลุ่มอาการนี้ขึ้นในประชากร โดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พฤติกรรมการบริโภค การออกกำลังกาย การประกอบกิจกรรมประจำวัน เพื่อผ่อนคลายความเครียด สิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ คือ การสร้างความรู้ และความตระหนักในหมู่ประชาชน ในวงกว้าง ให้ได้ทราบและรับรู้ถึงอันตรายของโรคต่างๆ ดังกล่าว เพื่อช่วยดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ก็ต้องร่วมมือ ผนึกกำลังความคิดในการสร้างเสริมสุขภาพ และช่วยกันดำเนินงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน ในการสร้างกิจกรรม หรือการรณรงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
หัวข้อก่อนหน้า