สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่ / กิจกรรมที่เกี่ยวกับสุนทรภู่

กิจกรรมที่เกี่ยวกับสุนทรภู่
กิจกรรมที่เกี่ยวกับสุนทรภู่

มูลนิธิสถาบันสุนทรภู่

ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสวนเก้าแสน ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน มีการบริหารงาน และเผยแพร่ผลงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม ด้านวรรณศิลป์ ผลงานที่สำคัญของสถาบัน เช่น จัดสร้างสวนสุนทรภู่ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่กวีเอกสุนทรภู่ จัดประกวดกลอนสด สาธิตสักวาบอกบทเรื่องพระอภัยมณี รวมทั้งร่วมแสดงสักวากลอนสด

มูลนิธิสถาบันสุนทรภู่ ตั้งอยู่ที่ ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
มูลนิธิสถาบันสุนทรภู่ ตั้งอยู่ที่ ถ.เทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันสุนทรภู่

เนื่องจากสุนทรภู่ เป็นกวีที่มีผลงานเข้าถึงประชาชน จึงเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง ดังนั้น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา และสถาบันที่เกี่ยวข้อง จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรำลึกถึงกวีเอกท่านนี้ในวันคล้ายวันเกิดของท่าน คือ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี หน่วยงานราชการระดับชาติ ที่จัดกิจกรรม เนื่องในวันสุนทรภู่เป็นประจำ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
หัวข้อก่อนหน้า