สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่ / อนุสรณ์สถาน

อนุสรณ์สถาน
อนุสรณ์สถาน

สถานที่ที่เป็นอนุสรณ์ให้คนไทยในปัจจุบันรำลึกถึงกวีเอกท่านนี้มี ๓ แห่ง ได้แก่

๑. อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ณ บ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ตั้งอยู่ในบริเวณซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของวัดป่า ที่บิดาของสุนทรภู่ได้บวชและจำพรรษาอยู่ การสร้างอนุสาวรีย์มีดำริมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ แต่มาสร้างเสร็จ และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ประกอบด้วยรูปหล่อของสุนทรภู่ ในอิริยาบถนั่งประพันธ์วรรณกรรม โดยใบหน้า และสายตา ของท่าน มองออกไปเบื้องหน้า  ที่เชิงลาดด้านล่างของที่ตั้งรูปหล่อ ของสุนทรภู่ มีรูปปั้นพระอภัยมณี และมีรูปปั้นนางผีเสื้อสมุทร และนางเงือกอยู่ในสระน้ำด้านหน้า

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ที่บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ที่บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง

๒. อนุสาวรีย์สุนทรภู่วัยเยาว์ ณ วัดศรีสุดาราม ริมคลองบางกอกน้อย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยเยาว์ และวัยหนุ่มของสุนทรภู่ มีรูปหล่อของท่านในวัยเยาว์ ในอิริยาบถนั่ง มือถือกระดานชนวนและดินสอหินชนวน  

๓. บ้านกวี : กุฏิสุนทรภู่ ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ  

วัดเทพธิดารามเป็นวัดที่สุนทรภู่จำพรรษาอยู่ถึง ๓ ปี เมื่อบวชครั้งที่ ๒ กุฏิของสุนทรภู่ คือ หมู่กุฏิคณะ ๗ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคณะสุนทรภู่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัด ภายในกุฏิมีห้องกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ซึ่งเชื่อกันว่า สุนทรภู่เคยใช้เป็นที่จำวัด และแต่งวรรณกรรม ปัจจุบันทางวัดได้จัดแสดงรูปหล่อครึ่งตัวของสุนทรภู่ และเครื่องใช้สำหรับพระภิกษุ รวมทั้งตู้พระธรรมลายรดน้ำบรรจุสมุดไทยไว้หลายเล่ม  

ภายในกุฏิของสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ
ภายในกุฏิของสุนทรภู่ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพฯ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป