สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 33
เล่มที่ ๓๓
เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่
เรื่องที่ ๒ เพลงลูกทุ่ง
เรื่องที่ ๓ คลอง
เรื่องที่ ๔ วิวัฒนาการของมนุษย์
เรื่องที่ ๕ เซลล์เชื้อเพลิง
เรื่องที่ ๖ เปลือกโลกและหิน
เรื่องที่ ๗ อาหารกับโรคเรื้อรัง
เรื่องที่ ๘ การแพทย์แผนไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๓ / เรื่องที่ ๑ สุนทรภู่ / บทนำ

บทนำ
ในบรรดาศิลปินสาขาต่างๆ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้เป็นมรดกของโลกนั้น ศิลปินสาขาวรรณศิลป์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า กวีหรือนักประพันธ์ ถือว่า มีความสำคัญเช่นเดียวกับศิลปินสาขาอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะผลงานหลากหลายรูปแบบ กวีหรือนักประพันธ์ต่างสร้างสรรค์ขึ้นจากการกลั่นกรอง ปรุงแต่งประสบการณ์ และจินตนาการ แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาที่งดงาม และสละสลวย ผลงานต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งบันเทิงใจ จรรโลงใจ และประเทืองสติปัญญาของผู้ฟังผู้อ่าน ทั้งยังบันทึกวัฒนธรรมของสังคมสมัยต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานให้ศึกษา และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงยุคสมัยหลัง ดังนั้น กวีหรือนักประพันธ์ที่ได้สร้างสรรค์ วรรณกรรมอันมีคุณค่าสูงไว้นี้ จึงเป็นบุคคลสำคัญ ที่ได้รับยกย่องในระดับประเทศ จนถึงระดับโลก ทั้งนี้ กวีไทยท่านหนึ่งก็ได้รับการประกาศเกียรติคุณ จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นระดับโลก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ อันเป็นวาระครบรอบ ๒๐๐ ปีเกิดของท่าน กวีท่านนั้นเป็นบุคคลที่คนไทยรู้จักและเรียกขานท่านว่า สุนทรภู่
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป