สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน / การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่ม ผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข

การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่ม ผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนของตน
อาสาสมัครสาธารณสุข ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนของตน
การดูแลรักษาที่บ้านโดยกลุ่ม ผู้ป่วยและญาติ และอาสาสมัครสาธารณสุข

หมายถึง การดูแลรักษาโดยชุมชนกล่าวคือ ตัวผู้ป่วยเองที่ต้องดูแลสุขภาพของตน หรือดูแลโดยกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการของโรคหรือมีปัญหาโรคเหมือนกัน และการดูแลโดยบุคคลในครอบครัวและญาติ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมื่ออยู่ที่บ้าน รวมทั้งแกนนำด้านสาธารณสุขในชุมชนนั้นคือ อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในชุมชน หรือหมู่บ้านของตน การดูแลสุขภาพดังกล่าว เป็นการดูแลทั้งผู้ที่ยังไม่ป่วยหรืออยู่ในภาวะปกติ เพื่อไม่ให้เกิดอาการป่วย และดูแลผู้ป่วย เพื่อฟื้นฟูสภาพให้สามารถดำรงชีวิตได้เป็นปกติ

การดูแลโดยกลุ่มชุมชน มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อทำกิจกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ให้บริการ ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตสูง วัดส่วนสูงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นผู้ให้ความรู้ และคำแนะนำการปฏิบัติตนด้านสุขภาพ การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการที่กลุ่มสนใจ จนกลุ่มสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความเข้มแข็งพอ ที่จะขยายเครือข่ายการ ดูแลสุขภาพไปยังชุมชนในหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป