สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 29
เล่มที่ ๒๙
เรื่องที่ ๑ ศิลปาชีพ
เรื่องที่ ๒ พระพุทธรูป
เรื่องที่ ๓ การผลิตทองรูปพรรณ
เรื่องที่ ๔ อุทยาน ประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ สวนพฤกษาศาสตร์
เรื่องที่ ๖ เงินตรา
เรื่องที่ ๗ ปลาสวยงาม
เรื่องที่ ๘ ธาลัสซีเมีย
เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพ ที่บ้าน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๙ / เรื่องที่ ๙ การดูแลสุขภาพที่บ้าน / ขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่บ้าน

ขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่บ้าน
ขั้นตอนการดูแลสุขภาพที่บ้าน

๑. ประเมินภาวะสุขภาพทุกคนในครอบครัว

๒. บันทึกข้อมูลสุขภาพที่ประเมินของทุกคนลงในแฟ้มดูแลสุขภาพครอบครัว

๓. แยกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มมีปัจจัยเสี่ยง กลุ่มเจ็บป่วยเล็กน้อย และกลุ่มเจ็บป่วยเรื้อรัง

๔. วิเคราะห์ข้อมูลในระดับหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อดูภาพรวมของหมู่บ้าน เรียงลำดับปัญหาของหมู่บ้าน แผนแก้ปัญหา/ป้องกันปัญหา และร่วมกันทำให้สำเร็จ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป