สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๘ ดินและปุ๋ย / ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์

ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์
พืชจะเจริญเติบโตสมบูรณ์ได้ดีและให้ผลิตผลสูงในดินที่อุดมสมบูรณ์
พืชจะเจริญเติบโตสมบูรณ์ได้ดีและให้ผลิตผลสูงในดินที่อุดมสมบูรณ์
ดินเป็นทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์

ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เกิดขึ้นจากการผุพังของหินและแร่ รวมทั้งอินทรียวัตถุผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกัน เป็นส่วนบางๆ ที่ปกคลุมผิวโลกที่เป็นแผ่นดิน เมื่อมีองค์ประกอบของอากาศและน้ำ เป็นปริมาณที่เหมาะสม จะช่วยค้ำจุน และเอื้ออำนวยการยังชีพ และการเจริญเติบโตของพืช

กล่าวได้ว่า ดินเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของธาตุอาหารและน้ำตามธรรมชาติ ที่ค้ำจุนพืชและสัตว์ให้เจริญเติบโต และมีชีวิตอยู่ได้ในป่า ก่อนถูกทำลาย เพื่อนำที่ดินมาใช้ทำการเพาะปลูก ธาตุอาหารพืชในดินจะสะสมหมุนเวียนอยู่บนผิวดินอย่างอุดมสมบูรณ์ ดินหลังจากเปิดป่าใหม่ๆ จึงปลูกพืชได้งอกงาม และมีผลิตผลสูงโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย พืชจะดึงดูดธาตุอาหารในดิน ซึ่งมีอย่างเพียงพอขึ้นมาสร้างต้นและผลิตผล การเก็บเกี่ยวผลิตผลของพืชออกจากไร่นาแต่ละครั้ง จึงทำให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืช หรือปุ๋ยธรรมชาติในดินออกไปด้วย ดังนั้นการปลูกพืช และเก็บเกี่ยวผลิตผลออกจากไร่นาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงทำให้ดินดีกลายเป็นดินเลว ปลูกพืชไม่งอกงาม การเจริญเติบโต และผลิตผลของพืชลดลง การเปลี่ยนแปลงของดินจากสภาพดินดีไปเป็นดินเลว จะเกิดขึ้นได้เร็วหรือช้า แตกต่างกันตามสภาพการใช้งานเพื่อการเกษตร และวิธีการอนุรักษ์ปรับปรุงบำรุงดินของเกษตรกร ถ้าเกษตรกรมีความรู้ และเข้าใจในความสำคัญของดิน ดินก็จะเสื่อมสภาพช้า ในทางตรงข้าม ถ้าเกษตรกรไม่เข้าใจ และไม่รู้จักความสำคัญของดิน การเสื่อมโทรมของดินจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในประเทศไทยการเสื่อมโทรมของดินเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาเพียง ๘-๑๐ ปีเท่านั้น

ดินเป็นต้นกำเนิดของความเจริญทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของมนุษย์ ดินดีจะส่งผลให้เกิดผลิตผลทางการเกษตรที่ได้ผลดี ประชาชนของชาติจะมั่งมี และมีอารยธรรมสูง ถ้าดินเลว ผลิตผลการเกษตรมักล้มเหลว ประชาชนอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ประเทศชาติไม่อาจพัฒนาก้าวหน้าไปได้ จะเป็นประเทศที่ยากจน และล้าหลังตลอดไป ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จึงเสมือนเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติ ที่ทุกคนจะต้องสงวนไว้ ทรัพยากรนี้จะหมดไปอย่างรวดเร็ว เมื่อมีการใช้ดิน เพื่อการเพาะปลูก อย่างไม่ระมัดระวัง และขาดความรู้ ดังนั้น ผู้ที่ทำการเพาะปลูก จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ และการอนุรักษ์ดินเป็นอย่างดี เพื่อที่เราจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งนี้ เพื่อการเพาะปลูก และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานเหลนของเราได้ตลอดไป
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป