สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย / พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่นๆ

พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่นๆ
ใบลาน
ใบลาน
พืชที่ใช้ทำสิ่งของอื่นๆ

พืชตระกูลปาล์ม ก็ใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ทางหรือก้านใบประกอบของต้นจาก ที่ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำริมคลองในจังหวัดที่ไม่ไกลจากทะเลมาก จะใช้ทำแส้ปัดยุง แมลงวัน เช่นเดียวกับแส้ที่ทำจากใบป่านศรนารายณ์ ก้านใบย่อยของมะพร้าว ทำไม้กวาดทางมะพร้าว หรือสานเป็นภาชนะใส่ของ กาบหรือเปลือกหนาที่มีเส้นใย จะใช้ทำเชือกและแปรง ขุยที่ดี ปั่นแยกออกจากเส้นใย ใช้ประโยชน์ด้านเพาะปลูก เช่น ปลูกกล้ามะม่วงสำหรับใช้ทาบกิ่ง นอกจากนี้ใบลาน ใบตาล ใช้ทำพัด ใบอ่อนของลานที่ตากแดดแล้วฟั่นเป็นเชือกทำเปลแขวนฟั่นทำเขน็ดมัดฟ่อนรวงข้าว เพื่อให้สะดวกแก่การขนย้าย

พืชอีกหลายอย่างที่เรานำส่วนต่างๆ มาใช้ประโยชน์ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในลักษณะเส้นใยโดยตรง แต่ก็ยังคงเป็นการใช้ประโยชน์ของเซลลูโลส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในพืช ในลักษณะให้ความแข็งแรง เช่น ต้นทั้งต้นของวัชพืชไม้พุ่มเล็ก ๆ ที่เรียกว่าขัดมอนหรือต้นไม้กวาด (broom-weed) ใช้ทำไม้กวาดแบบง่ายๆ ได้เช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ก้าน ช่อดอกมะพร้าว หญ้าไม้กวาดหรือก๋ง หญ้าก๋ง ตองก๋ง ตลอดจนหญ้ากระทง (ray or feather grass) ที่ขึ้นตามภูเขาที่เราตัดเอาช่อดอกมาใช้ทำไม้กวาดดอกหญ้า หรืออาจจะเป็นจากก้าน ช่อรวงหรือดอกข้าวฟ่างไม้กวาด (broom corn) ที่เราตัดในระยะยังไม่แห้งและนวดเอาเมล็ดออกไปแล้ว ก็ใช้ทำไม้กวาดได้เช่นเดียวกับก้านหรือต้นเพ็ก หรือไผ่เพ็ก ที่คล้ายไผ่ต้นเล็กๆ ที่เราใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างๆ รวมทั้งสานหรือทอเป็นเสื่อเล็กๆ ได้เช่น เดียวกับต้นกก ผักตบชวา และย่านลิเภา
หัวข้อก่อนหน้า