ผลิตภัณฑ์โครงการฯ
หนังสือ
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
CD-ROM
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
CD-ROM
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาส ๗๕ พรรษา
หนังสือ
สารานุกรมไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือ
สารานุกรมไทยฉบับกาญจนาภิเษก
หนังสือ
สารานุกรมไทยฉบับเสริมการเรียนรู้
หนังสือ
คำถาม-คำตอบ
สถานที่จำหน่าย
Thai Junior Encyclopedia Project

"ขุมทรัพย์ทางปัญญา คือ สารานุกรมไทยฯ"

สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อหนังสือ สามารถทำได้ โดยการโหลดเอกสาร ใบสั่งซื้อหนังสือ และ กรอกข้อความ พร้อมทั้ง
แนบใบโอน พร้อมที่อยู่ และจำนวนหนังสือที่สั่งซื้อ มายังโครงการฯ
ส่งแฟ็กซ์ เพื่อออกใบเสร็จและจัดส่งหนังสือต่อไป
ติดต่อโครงการฯหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก (กลับมาอีกครั้ง.... เร็ว ๆ นี้)
ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๙ หมวด มีเรื่องย่อย ๖๐ เรื่อง คลิกเพื่อแสดงรายชื่อเรื่องในสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก:

หมวดที่ ๑ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ
หมวดที่ ๒ พระราชวงค์
หมวดที่ ๓ องค์กรและส่วนราชการ
หมวดที่ ๔ มูลนิธิ ทุน รางวัล และโรงเรียน
หมวดที่ ๕ พระราชสถานะและพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ ๖ ราชธรรมและพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนา
หมวดที่ ๗ พระราชพิธีในรัชกาลปัจจุบัน
หมวดที่ ๘ พระบรมราชสัญลักษณ์และเรื่องราวเกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๙ เบ็ตเตล็ด

ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๖๐ บาท)

หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ
หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท (ค่าส่งต่อเล่ม เล่มละ ๖๐ บาท) ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. ธรรมิกราชา
๒. พระปรีชาสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
๓. เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กษัตริย์-เกษตร
๕. พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
๖. พระปรีชาสามารถด้านการพัฒนาปัญญา
๗. อัครศิลปิน
๘. พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
๙. สังคมสมานฉันท์

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เป็นหนังสือที่บรรจุสรรพวิชาไว้ครบทุกแขนง สำหรับอ่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และอ้างอิงเรื่องต่างๆ ได้ โดยมีผู้เขียนที่เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เรื่องหนึ่งๆ แบ่งเนื้อหาเป็น ๓ ระดับความรู้ สำหรับเด็กรุ่นเล็ก เด็กรุ่นกลาง และเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ควรหาซื้อไว้ค้นคว้า และหาความรู้ด้วยตนเอง หรือสำหรับพี่แนะนำวิชาแก่น้อง

ราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท (เล่ม ๑-๑๒ ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) ค่าส่ง เล่มละ ๔๕ บาท
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้
หนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม กำหนดออกปีละ ๓ เล่ม แต่ละเล่มจะบรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน ๓ เรื่อง เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านง่าย เล่มแรกออกวางจำหน่ายแล้ว ประกอบด้วยเรื่อง ไม้ดอกหอมของไทย ไม้ในวรรณคดีไทย และสมุนไพร

สำหรับเป็นของขวัญในทุกเทศกาล เพียงเล่มละ ๘๐ บาทเท่านั้น (ไม่รวมค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท)

หนังสือคำถาม-คำตอบ
หนังสือคำถาม-คำตอบ โดยจัดทำจากสารานุกรมไทยฯ แบ่งเป็น (เล่ม ๑ - ๒๕)
 • เด็กเล็ก เล่ม ๒๑-๒๕ ราคาเล่มละ ๓๐ บาท (สำหรับเล่ม ๑-๒๐ ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว) 
 • เด็กกลาง เล่ม ๑๖-๒๐, ๒๑-๒๕
  (๑ ชุด มีจำนวน ๒ เล่ม) ราคาเล่มละ ๓๕ บาท 
 • เด็กโต เล่ม ๖-๑๐, ๑๑-๑๕, ๑๖-๒๐,๒๑-๒๕ ราคาเล่มละ ๔๐ บาท
  รวม ๑ ชุด มี ๑๒ เล่ม ราคา ๓๘๐ บาท 
 • สำหรับหนังสือคำถาม-คำตอบ ตั้งแต่เล่ม ๒๖ เป็นต้นไป ภายในเล่ม ประกอบด้วย เด็กเล็ก, เด็กกลาง, เด็กโต ราคาเล่มละ ๔๐ บาท
ค่าส่งเล่มละ ๓๐ บาท
หนังสือถาม-ตอบ
ดัชนี สารานุกรมไทยฯ เล่ม ๑-๒๕ 
หนังสือดัชนี สารานุกรมไทยฯ ราคาเล่มละ ๕๐ บาท ค่าส่ง ๓๐ บาท
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ พ.ศ. ๒๕๕๐(ขณะนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว)
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ขอเชิญชวนทุกท่าน เป็นเจ้าของซีดีรอม สารานุกรมไทยฯ (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๓๑ เล่ม)

ขณะนี้วางจำหน่ายแล้ว ตามคำเรียกร้อง
 • บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๓๑ เล่ม ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
 • หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาส ๗๕ พรรษา (ขณะนี้ไม่มีวางจำหน่ายแล้ว)
CD-ROM สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา (บรรจุเนื้อหาในสารานุกรมไทยฯ ๒๕ เล่ม)
 • บรรจุเนื้อหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ๒๕ เล่ม รวม ๒๕๘ เรื่อง ทุกเรื่องมี ๓ ระดับความรู้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
 • พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญ (จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับกาญจนาภิเษก) 
 • อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ จำนวน ๔๑ เพลง (พร้อมเนื้อร้อง)

มีจำหน่ายที่
กรุงเทพฯ
 • โครงการสารานุกรมไทยฯ
 • ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • นานมีบุ๊คส์
 • แพร่พิทยา
 • ร้านนายอินทร์
 • สมใจค้าหนังสือเครื่องเขียน
 • ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • B2S
 • บูรพาสาส์น
ต่างจังหวัด
 • สุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์, ดวงกมลเชียงใหม่, เชียงใหม่สมุดลานนา (เชียงใหม่)
 • เชียงรายศึกษาภัณฑ์, มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์, สวนหนังสือ (เชียงราย)
 • ดวงกมลลำปาง, ดวงใจบุ๊ค(ลำปาง)
 • ทาวเวอร์บุ๊คเซ็นเตอร์, ดวงใจบุ๊ค (แพร่)
 • ศูนย์หนังสือสิทธา, ช่อชัยพฤกษ์, พิษณุโลกบุ๊คส์ (พิษณุโลก)
 • ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น, ปริ๊นบุ๊คสโตร์ (ขอนแก่น)
 • ไมตรีจิตเซ็นเตอร์, แสงเจริญออฟฟิตเซ็นเตอร์ (ศรีสะเกษ)
 • รวมวิทยา, เมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์, เอเปิ้ล (สุรินทร์)
 • สุดศิริ (จันทบุรี)
 • อักษรศีล, อุ่นใจพานิช (ราชบุรี)
 • ประนอม, ชลบุรี ว. พานิช, ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี(ชลบุรี)
 • ไทยเสรีบุ๊คส์, ศิริธนา (นครปฐม)
 • ทวีมิตร, จักรเพ็ชรบุ๊คเซ็นเตอร์, ครุมิตร (เพชรบุรี)
 • นิยมศึกษาภัณฑ์ (ลพบุรี)
 • เพลินอักษร, นายอินทร์สงขลา, เพื่อนนักเรียน (สงขลา)
 • สหไทยศึกษาภัณฑ์, ไอโซน (ชุมพร)
 • เจริญวิทย์, มิตรสาส์น(ตรัง)
 • นายอินทร์, เส้งโห, ทุ่งอักษร (ภูเก็ต)
 • ไทยวัฒนาพาณิช (สุราษฎร์ธานี)


โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการสารานุกรมไทยฯ สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2280-6502, 0-2280-6507, 0-2280-6515, 0-2280-6538, 0-2280-6541 โทรสาร 0-2280-6580, 0-2280-6589