พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยด้านการถ่ายรูปเมื่อใด
พระอัจฉริยภาพในการถ่ายรูปกับโครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความสนพระราชหฤทัยด้านการถ่ายรูปเมื่อใด
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระนิพนธ์เกี่ยว กับพระราชจริยวัตรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์ในด้านการเล่นต่างๆ ซึ่งเป็น สิ่งที่แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยในด้านการถ่ายรูปไว้ในบทพระราชนิพนธ์ "เจ้านายเล็กๆ ยุวกษัตริย์" ความ ว่า "การถ่ายรูปเริ่มด้วยกัน แต่รัชกาลที่ ๘ เลิกภายหลัง รัชกาลที่ ๙ ทรงเล่าว่ากล้องแรก ราคา ๒.๕๐ แฟรงค์ ฟิล์มม้วนละ ๐.๒๕ แฟรงค์ม้วนหนึ่งมี ๖ รูป ม้วนแรกนั้นเสียไป ๕ รูป และ รูปที่ ๖ ที่ดีนั้น คนอื่นเป็นผู้ถ่าย"
ในเหตุการณ์ที่นับเนื่องจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่เมื่อ ยังทรงดำรงพระยศ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้มีโอกาสตามเสด็จพระราชดำเนินในขณะประทับ ณ เมือง โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตรัสว่า "ในวันแรกที่เสด็จฯ เข้าไปในร้านขายของ กล้องถ่ายรูป ทรง ซื้อกล้องมากล้องหนึ่ง และไม่กี่สัปดาห์ต่อมา ก็เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังร้านนั้นใหม่ ในครั้ง หลังนี้ทรงรับสั่งถามคนขายอยู่เป็นเวลานานจนเขางงไปหมด ต้องกราบบังคมทูลลาเข้าไปตามคนข้างในอีกคน หนึ่งออกมาถวายคำอธิบาย ทรงรับสั่งถามเป็นภาษา ฝรั่งเศสอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผลสุดท้ายก็จนแต้ม ไปอีกคนหนึ่ง ต้องเข้าไปตามผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาถวายคำแนะนำ ในที่สุดก็ทรงตัดสินพระราชหฤทัยซื้อ คราวนี้ซื้อมากมายหลายอย่างด้วยกันทั้งเลนส์และอุปกรณ์ต่างๆ"
ความสนพระราชหฤทัยในการถ่ายรูปนี้ คงดำรงอยู่ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และไม่เพียงแต่จะทรงถ่ายรูป เป็นงานอดิเรกเท่านั้น แต่ได้ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านเทคโนโลยี ทรงมีตำราภาพถ่ายจำนวนมาก และทรง ศึกษาตำราต่างๆเหล่า นั้นด้วยพระองค์เอง นอกจากนั้นยังทรงเชี่ยวชาญ ในกระบวนการล้างอัดขยาย ทั้ง ภาพขาวดำและภาพสี โดยทรงจัดทำห้องมืดสำหรับล้างและอัดภาพขึ้น ในบริเวณชั้นล่างของตึกที่ทำการสถานี วิทยุ อ.ส. ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะ ทรงสร้างภาพที่เป็นภาพสะท้อนถึงความสนพระราชหฤทัยในด้านต่างๆ ดังความในบทพระราชนิพนธ์คำนำของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานในหนังสือ "ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ตอนหนึ่งดังนี้
"ข้าพเจ้าได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถ่ายภาพ และเห็นภาพฝีพระหัตถ์ในสมุดเก็บภาพ ซึ่งทรงจัดภาพโดยมีหมายเลขประจำภาพ ในตอนแรกจะทรงทำด้วยพระองค์เอง ภายหลังจึงสอนให้มหาดเล็กทำถวาย ภาพในสมุดมีหลายอย่าง เช่น รูปครอบครัว เช่น ภาพลูกๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนโตขึ้นเป็นระยะๆ ตัว ข้าพเจ้าเอง มีรับสั่งว่า ถ่ายภาพได้ยากมากเพราะว่าซุกซนอยู่ไม่สุข นอกจากนั้นยังมีภาพสิ่งที่น่า สนใจ เช่น พระราชพิธี ภาพรามเกียรติ์ที่ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพทิวทัศน์ หรือสิ่งที่ ทรงพบเห็นในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ มีทั้งภาพสถานที่ ราษฎรที่มาเฝ้า ภาพธรรม ชาติที่งดงาม ในด้านพัฒนาภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ภูมิประเทศใน บริเวณที่น่าสนใจ พื้นที่เหมาะสมที่จะสร้างเขื่อน ฝาย อ่างเก็บน้ำ บริเวณหมู่บ้าน เส้นทาง คมนาคม ทั้งที่ถ่ายจากพื้นที่ราบ และถ่ายขณะประทับอยู่ในเครื่องบิน หรือเฮลิคอปเตอร์ ภาพเหล่า นี้สามารถใช้ประกอบพระราชดำริในการพัฒนาได้ เมื่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว บางทีก็ทรงถ่ายเจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบกับผลงานของเขาเอาไว้ด้วย ภาพอีกหลายๆภาพแสดงความคิด ปรัชญาที่น่าสนใจ แต่ละภาพ จะแสดงเทคนิคหลายอย่างในการถ่ายภาพ เป็นที่ทราบกันดีถึงพระปรีชาสามารถในด้านเทคนิคการถ่ายภาพ นอกจากจะทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ยังทรงรับเชิญเป็นผู้ตัดสินภาพถ่ายในการประกวดบางครั้ง"

พระอัจฉริยภาพในการถ่ายรูปกับโครงการพระราชดำริ
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร หรือทรงงานตามโครงการพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวจะทรงมีกล้องถ่ายภาพคล้องพระศอ เพื่อทรงบันทึกภาพต่างๆที่เกี่ยวข้อง และที่จะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาตามพระราชดำริ มีคำบรรยายในหนังสือ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คณะกรรม การโครงการหนังสือที่ระลึกพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ หน้า ๓๕๖ ว่า... "หลายวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร พร้อมกับแผ่นกระดาษใหญ่บรรจุข้อมูล และแผนที่ภูมิประเทศที่ทรงพับไว้ในพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์ขวาทรง ถือดินสอ ที่พระศอทรงคล้องกล้องถ่ายรูป พร้อมวิทยุสื่อสารในกระเป๋าฉลองพระองค์ที่ทรงใช้ เพื่อ ทรงทราบถึงทุกข์สุขของราษฎรทั่วประเทศ"
   


อ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก
Copyright © 1997 Thai Junior Encyclopedia Project Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contain in this web site without permission is prohibited.