สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ความหมายของการทำแท้ง
 สาเหตุของการทำแท้งผิดกฎหมาย
อันตรายจากการแท้ง
 ทางเลือกของผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่ต้องการบุตร
ดูเพิ่มเติม
 วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์
อุบัติการของการแท้งและการทำแท้ง