สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กโตและบุคคลทั่วไป
การแพทย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์และใกล้ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
การแพทย์สมัยโบราณของประเทศอินเดียและจีน
การแพทย์แผนโบราณของไทยที่สืบต่อถึงปัจจุบัน
การแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยอยุธยา
การแพทย์ในทวีปยุโรปที่ใกล้เคียงกับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
การแพทย์แผนปัจจุบันในสมัยรัตนโกสินทร์
ดูเพิ่มเติม
 การแพทย์แผนไทย