สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
การต่างประเทศต้นสมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ ๑ - รัชกาลที่ ๓)
การต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)
การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๕๓)
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑
สงครามอินโดจีน
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
ดูเพิ่มเติม
มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ