สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมายและชนิดของการหายใจ
 อวัยวะแลกเปลี่ยนก๊าซหายใจในสิ่งที่มีชีวิตชนิดต่างๆ
อวัยวะหายใจของพืชบก
อวัยวะหายใจของสัตว์น้ำ
อวัยวะหายใจของสัตว์บก
การนำก๊าซหายใจเข้าไปสันดาปกับอาหารภายในเซลล์ของสิ่งที่มีชีวิต
ขบวนการหายใจภายในเซลล์
ดูเพิ่มเติม
 ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย
 โรคทางอายุรศาสตร์