สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความหมาย ที่มาของรูปแบบ คติการสร้าง และความสำคัญของปราสาทขอม
ความเกี่ยวเนื่องระหว่างปราสาทกับศาสนา
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
แผนผัง รูปแบบ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ปราสาทขอมและพัฒนาการในดินแดนไทย
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ - ๑๔
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ - ๑๕
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๘
การสืบทอดของปราสาทขอมในศิลปะไทย