สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
วัตถุประสงค์ของการเห่เรือ
ประวัติความเป็นมาของการเห่เรือ
หลักฐานการเห่เรือในประเทศไทย
ประเภทของการเห่เรือ
วิธีการและขั้นตอนในการเห่เรือพระราชพิธี
คำประพันธ์ที่ใช้เป็นบทเห่เรือและบทเห่ที่เป็นแบบฉบับ
ลีลาการเห่เรือ