สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
เทคโนโลยีชีวภาพ
สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ (DNA)
หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene)
เครื่องหมายดีเอ็นเอ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การถ่ายทอดยีน
การสร้างเอกลักษณ์ทางพันธุกรรม และการเก็บรักษาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ 
การขยายพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์