สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ของคนไทย
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้มีการบริโภคแอลกอฮอล์
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
 พิษภัยของแอลกอฮอล์