สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ประเภทของไม้ผลตามพฤติกรรมการออกดอก
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
การใช้สารเคมีบางประเภท
การงดน้ำ
การตัดแต่งกิ่ง
การควั่นกิ่งหรือรัดกิ่ง
มะม่วง
ทุเรียน
น้อยหน่า
องุ่น
ลำไย
มะนาว