สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
สื่อประสมเพื่อการศึกษาประเภทต่างๆ
การใช้สื่อประสมเพื่อส่งเสริมการศึกษาในประเทศไทย
ข้อด้อยและจุดอ่อนของการใช้สื่อประสมเพื่อการศึกษา