สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 โลกในยุคทางด่วนสารสนเทศ (Information Superhighway)
 การลงคะแนนเสียงและการสำรวจประชามติแบบไฮเทค
 โทรเวช (Telemedicine)
 การปฏิวัติทางการศึกษา (Education Revolution)
 ความการใช้ซอฟต์แวร์เอเยนต์ (Software Agent)
 ความจริงเสมือน (Virtual Reality - VR)
 การป้องกันความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์
 การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)