สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
 การประมวลผลภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
 โปรแกรมการเรียงลำดับคำไทย (Thai Sorting)
 โปรแกรมการสืบค้นคำไทยตามเสียงอ่าน (Thai Soundex)
 โปรแกรมตัดคำภาษาไทย (Thai Word Segmentation)
 เครื่องแปลภาษา (Machine Translation)
 โปรแกรมรู้จำอักขระไทยด้วยแสง (ไทยโอซีอาร์)