สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 ประวัติความเป็นมาของโครงข่ายประสาทเทียม
 สมองของสิ่งมีชีวิต
 เซลล์ประสาทเทียม (Artificial Neuron)
 การเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม
 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised Learning)
 การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน (Un-supervised Learning)
 สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม