สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การพัฒนาซอฟต์แวร์
 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 การพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างยืดหยุ่น
 เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์
 บุคลากรด้านซอฟต์แวร์