สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 โปรแกรมประมวลผลคำ (Word Processor)
 โปรแกรมแผ่นตารางทำการ (Spread Sheet)
 โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)
 โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล (Graphic Presentation Program)
 ระบบปฏิบัติการ