สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 เครื่องถ้วย
ประเภทของเครื่องถ้วย
การผลิตเครื่องถ้วย
 พัฒนาการของเครื่องถ้วย
 สมัยก่อนประวัติศาสตร์
 เครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของไทย
 สมัยโบราณคดีประวัติศาสตร์
เครื่องปั้นดินเผาฟูนัน
 เครื่องปั้นดินเผาทวารวดี
 เครื่องปั้นดินเผาหริภุญไชย
 เครื่องปั้นดินเผาศรีวิชัยและตามพรลิงค์
 เครื่องปั้นดินเผาสมัยลวปุระ (ลพบุรี)
เครื่องถ้วยล้านนา
เครื่องสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น
 เครื่องถ้วยสมัยอยุธยา
 เครื่องถ้วยสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์